Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har sammen foreslått et nytt system for regulering av forurensning fra fiskeoppdrett i sjø. De to direktoratene har sammen levert en grundig utredning som svarer på de seks spørsmålene i utredningsinstruksen på en...

Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte

Nærings- og fiskeridepartementet

Grundig utredning på flere punkter Departementet har gjort grundig rede for relevant EU- og EØS-rett, og hva som er nasjonalt handlingsrom på dette området. Det er positivt at departementet har gjort rede for regulering i andre land, inkludert det pågående lovarbeidet...

Aktuelt

Oversikt over type regulering basert på antall kartlagte saker i 2019

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.