Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Den foreslåtte loven skal gjennomføre offentliggjøringsforordningen og klassifiseringsforordningen i norsk rett. Regelrådet mener...

Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten

Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet sender et godt utredet forslag til overgangsordning for kystflåten på høring. Regelrådet mener at departementet gir en god beskrivelse av dagens situasjon og presenterer relevante alternativer for å oppnå målene. Kystflåtens...

Gjennomføring av bankpakken mv.

Gjennomføring av bankpakken mv.

Finansdepartementet

En arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Finanstilsynet, Finansdepartementet, Norges Bank og Bankens sikringsfond har utredet norsk gjennomføring av EUs krisehåndterings- og kapitalkravsregelverk (bankpakken). Arbeidsgruppen har leverte en grundig utredning....

Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten

Høring av forslag til endringer i klimakvoteforskriften

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til endringer av klimakvoteforskriftens bestemmelser om gebyrer og om Det norske registeret for klimakvoter. Miljødirektoratet gjør grundig rede for problem og mål med utredningen. De positive og negative virkningene av...

Aktuelt

Oversikt over type regulering basert på antall kartlagte saker i 2019

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.