Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift som stiller krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall. Kravene gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Direktoratet anbefaler at næringslivet pålegges et...

Avgift på viltlevende marine ressurser

Avgift på viltlevende marine ressurser

Skatteetaten

Skatteetaten sender et gjennomarbeidet høringsnotat på høring. Beskrivelsen av næringen er grundig og alternativer er drøftet der det er rom for det. Høringsnotatet er ryddig og svarer stort sett tilfredsstillende på utredningsinstruksens 6 spørsmål. Virkningene for...

Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Høring av NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Domstolkommisjonens andre delutredning NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt. Dette er en stor og overordnet utredning som omhandler hele domstolenes virksomhet. Regelrådet vil i uttalelsen kun kommentere utredningen...

Avgift på viltlevende marine ressurser

Forslag til endringer i akvakulturregelverket

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag til endring i akvakulturregelverket. Anbefaling av tiltak er godt begrunnet. Regelrådet mener anbefaling av tiltak er godt begrunnet. For eksempel gjøres det rede for i hvilke situasjoner rømming av fisk oppstår, og det...

Aktuelt

Oversikt over type regulering basert på antall kartlagte saker i 2019

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.