Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Høring om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring

Gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring forslag om gjennomføring av EU-direktiv om bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernregler (moderniseringsdirektiv). Bakgrunnen for at EU gjør endringer i forbrukervernreglene, og målsetningen med...

Oversikt over type regulering basert på antall kartlagte saker i 2019

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.