Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Høring om forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

Høring om forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere

Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt forslag til forskrifter til lov om register over reelle rettighetshavere på høring. Reelle rettighetshavere er de fysiske personene som anses å ha endelig eierskap eller kontroll over juridiske personer eller juridiske arrangementer, slik...

Aktuelt

Oversikt over type regulering basert på antall kartlagte saker i 2019

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.