Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til endringer i diverse forskrifter for å redusere hastighetsforskjeller mellom kjøretøy på veg

Forslag til endringer i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Statens vegvesen

Positivt at det er tallfestet hvor mange kjøretøy som blir berørt Statens vegvesen har sendt på høring forslag til endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Regelrådet mener det er positivt at Statens vegvesen har tallfestet hvor mange kjøretøy som blir...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2020)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.