Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Høring om forslag til forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Høring om forslag til forskrifter mv. om egen pensjonskonto

Finansdepartementet

Finansdepartementet har sendt forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser og to lovendringer til de vedtatte lovreglene om egen pensjonskonto på høring. Regelrådet har kommet fram til at utredningen har svakheter på enkelte punkter, jf. utredningsinstruksen punkt...

Høring om forslag om utvidet rapportering fra fiskeflåten

Høring om forslag om utvidet rapportering fra fiskeflåten

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har sendt på høring forslag om å utvide rapporteringsplikten for fiskeflåten. I dag er det hovedsakelig fartøy over 15 meter som rapporterer om fangst, aktivitet, innsats og posisjon. Fartøyene under 15 meter utgjør omtrent 90 prosent av...

Høring om CO2-avgift på forbrenning av avfall

Høring om CO2-avgift på forbrenning av avfall

Skattedirektoratet

Høringsnotatet presenterer forslaget på en oversiktlig måte. Det er positivt at det er utredet alternative avgiftssatser. Og videre at det er gjort rede for avfallsforbrenningssystemet i Sverige og forholdet til EØS-avtalen. Det er imidlertid svakheter i utredningen...

Aktuelt

Oversikt over type regulering basert på antall kartlagte saker i 2019

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.