Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forskrift til avhendingslova

Forskrift til avhendingslova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til forskrift til avhendingslova på høring. Regelrådet mener at høringsnotatet er greit oppbygd og langt på vei svarer på de krav som utredningsinstruksen stiller. Mål og...

Opplysningsplikt om opsjonsordninger i små oppstartsselskaper

Opplysningsplikt om opsjonsordninger i små oppstartsselskaper

Skattedirektoratet

Regelrådet mener at en eventuell opplysningsplikt om opsjonsordningen for små oppstartsselskaper må være godt utredet og begrunnet. Oppstartsselskaper har ofte begrensede administrative ressurser, da all tilgjengelig kapasitet brukes til å utvikle selskapet og til å...

Forslag til endringer i nettleiestrukturen

Forslag til endringer i nettleiestrukturen

Reguleringsmyndigheten for energi

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår en omlegging av utformingen av nettleien for strøm. Etter en samlet vurdering har Regelrådet kommet til at forslaget er tilstrekkelig utredet. Vi har imidlertid noen kommentarer til tiltak som kunne forbedret...

Forskrift til avhendingslova

Ny lakselusforskrift

Mattilsynet

Mattilsynet har sendt nytt forslag til forskrift om bekjempelse av lakselus på høring. Mattilsynet har laget et tilsynelatende enkelt og teknologinøytralt forslag til ny regulering. Det ser også ut til at konsekvensene for næringslivet har vært med i vurderingene. Det...

Aktuelt

Oversikt over type regulering basert på antall kartlagte saker i 2019

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og forenkling.