Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Høring av NOU 2021: 1 Regler om tilsynsmyndighet, sanksjonskompetanse og klageordning

Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift som stiller krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall. Kravene gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Direktoratet anbefaler at næringslivet pålegges et...

Høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på  bygge- og anleggsplasser

Avgift på viltlevende marine ressurser

Skatteetaten

Skatteetaten sender et gjennomarbeidet høringsnotat på høring. Beskrivelsen av næringen er grundig og alternativer er drøftet der det er rom for det. Høringsnotatet er ryddig og svarer stort sett tilfredsstillende på utredningsinstruksens 6 spørsmål. Virkningene for...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2020)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.