Regelrådet

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Uttalelser

Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeids- og sosialdepartementet

Regelrådet vurderer at utviklingen de siste årene tyder på at vi kan stå på terskelen til en gjennomgripende endring i hvor og hvordan mange jobber. Vi mener derfor det bør vurderes en langt bredere anlagt regelverksprosess enn den departementet skisserer for å oppnå...

Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Høring om forslag til nye regler om stiftelser

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i stiftelsers adgang til å drive næringsvirksomhet, rapportering av regnskapsopplysninger, endringer i reglene for små stiftelser mv. Det er positivt at utredningen tar utgangspunkt i kravene...

Aktuelt

Hva var bakgrunn for forslaget til regelverksendring? (2020)

Hva gjør vi?

Regelrådet går gjennom alle høringssaker til nytt eller endret regelverk for næringslivet som legges fram av departementer og direktorater. Vi skriver uttalelser til et utvalg av høringssakene der vi undersøker utredningskvalitet etter utredningsinstruksens krav. Vi har dialog med etatene, tilbyr veiledning og følger den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.